"Waar twee of drie mensen in mijn naam samen zijn, ben ik in hun midden."

Lucas 22:32

Ons beleid in privacy

Privacy is van belang. Juist ook in de kerk, waar mensen soms op hun kwetsbaarst zijn. Iedereen die actief is in onze gemeente, is daarvan doordrongen. Ambtsdragers worden formeel gewezen op hun geheimhoudingsplicht, zelfs bij de ontheffing uit het ambt. Maar ook onze andere vrijwilligers -het zijn er tientallen- respecteren de privacy van gemeenteleden.

Tegelijkertijd kunnen we in onze kerk niet om het gebruik van persoonsgegevens heen. Immers, als we om de mensen heen willen staan die ons nodig hebben, moeten we mogelijkheden hebben om contact met ze te krijgen.

De Gereformeerde Kerk Opende-Kornhorn hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om de privacy van onze gemeenteleden te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Wij houden ons in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Meer informatie vindt u in Privacy statement Gereformeerde Kerk Opende-Kornhorn – DEF.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
  • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt
  • verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt
  • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens
  • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt
  • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren; meer informatie hierover vindt u in de privacyverklaring (pagina 2 en 3)
Verstrekking aan derden

Aan derden verstrekken wij alleen gegevens als dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt. In zo’n geval sluiten wij altijd een verwerkersovereenkomst met de desbetreffende partij. Met deze partij (verwerker) maken wij hierin uiteraard afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.
Wij verstrekken géén gegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

Geen cookies op deze website

Als bezoeker van deze website laat u geen cookies achter. Alleen beheerders laten cookies achter wanneer ze inloggen in het beheergedeelte van deze website.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

  • Alle personen die namens de Gereformeerde Kerk Opende-Kornhorn van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
  • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
  • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
  • Actieve vrijwilligers in onze gemeente zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.
Contact

De kerkenraad van de Gereformeerde Kerk Opende-Kornhorn is eindverantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Hebt u vragen of opmerkingen over ons privacybeleid? Neem dan contact met ons op!

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Gereformeerde Kerk Opende-Kornhorn
Provincialeweg 80, 9865 AK Opende
scribaopende@hotmail.com


CONTACT